تماس با من

هر آنچه دلت خواهد بگوی
– غیر از جدل، کن آنچه دلات خواهد آن کنی؛ من نیز هم هر آنچه بخواهد دل ام کنم 🙂 –

(Visited 4 times, 1 visits today)